Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

01 e) ii) Národní koordinace spotřebitelů pro ISO COPOLCO

Sdružení českých spotřebitelů, resp. Kabinet pro standardizaci mají tu čest, že od roku 2009 zajišťují pro člena ISO COPOLCO, kterým je národní normalizační orgán (ÚNMZ), koordinaci spotřebitelských postojů pro politiky ISO COPOLCO. Tato koordinace je realizována v rámci ročních Plánů standardizace – Programů rozvoje technické normalizace a je z ÚNMZ finančně podpořena. Více informací k ISO COPOLCO nabízíme ve speciální sekci Zde

Naše koordinační aktivity zahrnují odbornou přípravu a účast plenárních zasedáních (Zde), mezinárodních pracovních skupinách (Zde), koordinaci v národní pracovní skupině (Zde) ad.  Na této stránce nabízíme konkrétní souhrnné informace o rozsahu prací prováděných v jednotlivých letech s odkazem na jednotlivé výstupy. 

2017:

V realizaci; informace o výstupech a odkazy na ně budou zveřejněny po jejich vyhotovení.

2016:

Titulní list úkolu - Zde; Závěrečná zpráva - Zde. V daném roce byla přeložena nová Strategie ISO a zpracvoána její analýza s doporuční pro její naplňování na národní úrovni. Byl naplňován schválený roční program zapojování spotřebitelů do normalizace, v e-newsletter ISO vyšel článek o zapojení v ČR, byl aktualizován seznam dokumentů ISO/IEC a CEN/CLC s doporzčením k překladu, ad.

2015:

Titulní list úkolu - Zde; Závěrečná zpráva - Zde. V daném roce byl naplňován schválený roční program zapojování spotřebitelů do normalizace, v e-newsletter ISO vyšel článek o zapojení v ČR, byl aktualizován seznam expertů zastupujících spotřebitele v TNK, ad.

2014:

Titulní list úkolu - Zde; Závěrečná zpráva - Zde. V rámci řešení úkolu byly zpracovány a jsou dokladovány aktualizovaný národní plán pro zapojení spotřebitelů, analýza e-learningového modelu ISO - vzdělávání mládeže, ad.

2013: 

Titulní list úkolu - Zde; Závěrečná zpráva - Zde. V rámci řešení úkolu byly dále zpracovány a dokladovány

  • informace o plnění národního plánu priorit (Zde), 
  • zápisy ze zasedání národní pracovní skupiny pro ISO COPOLCO (Zde), 
  • zápisy z mezinárodních akcí ISO COPOLCO za účasti SČS/Kabinetu (Zde), 
  • podklad zpracovaný jako case study pro ISO COPOLCO (Zde)

a další.

2012:

Titulní list úkolu - Zde; Závěrečná zpráva - Zde. V rámci řešení úkolu byly dále zpracovány a dokladovány

  • sektorová analýza, navržení národního plánu priorit (Zde),
  • podklad pro zapojení spotřebitelů v normalizaci pro Consumer Directory ISO (Zde ),

a další.

Výstupy za rok 2009 - 2011 jsou uloženy v archivu SČS. 

 

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ