Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Mezinárodní pracovní skupiny ISO COPOLCO

V roce 2022 (únor) dochází k reorganizaci struktury pracovních skupin ISO COPOLCO. s

Copolco WG 21, Pracovní skupina pro komunikaci a podporu zviditelnění

Copolco WG 22, Akční skupina pro spotřebitelské standardy

Copolco WG 23, Pracovní skupina pro budování kapacit a pro školení (edukaci)

Copolco WG 24, Pracovní skupina pro bezpečnost spotřebitelů

Pracovní skupina pro komunikaci a podporu zviditelnění

Úlohou skupiny je implementovat komunikační strategii COPOLCO, pomáhat a podporovat sekretariát COPOLCO k zapojení externích zúčastněných stran, vyvíjet materiály a oslovovat cílové skupiny mimo rámec členství v COPOLCO, a podporovat tak výhody norem pro ochranu spotřebitele. Cílem skupiny je vybudovat komunitu zájemců mimo zúčastněné strany z mezinárodních organizací a komunity ISO mimo COPOLCO, a podpořit význam norem jako nástroje pro ochranu spotřebitele a význam zapojení spotřebitelů do standardizace.

Akční skupina pro spotřebitelské standardy

Skupina vyhodnocuje technickou činnost ISO z pohledu spotřebitele a navrhuje akce k řešení identifikovaných potřeb. Akční skupina zkoumá, jak standardizace a související politiky mohou řešit mezery v ochraně spotřebitele, a navrhuje související iniciativy COPOLCO a ISO, přičemž zohledňuje potřeby rozvojových zemí a rozvíjejících se ekonomik. Akční skupina monitoruje trendy na trhu a vydává doporučení ohledně výstupů pro standardy a politická opatření k posouzení COPOLCO. Akční skupina také identifikuje normy, které jsou důležité pro ochranu spotřebitele a zpravuje členy COPOLCO o zapojení zástupců spotřebitelů

Pracovní skupina pro budování kapacit a pro školení (edukaci)

Skupina spolupracuje s útvarem pro budování kapacit ISO s cílem zvýšit schopnost členů COPOLCO zapojovat se do činností ISO; má posilovat národní spotřebitelské komise a jejich interakce s národními zúčastněnými stranami. Vyvíjí specifické školicí materiály, akce online i s fyzickou přítomností a sítě. Jejím cílem je posilovat schopnost členů zapojit se do COPOLCO, zapojit zúčastněné strany spotřebitelů do činností COPOLCO a do příslušných normalizačních komisí a zvýšit schopnost členů provádět doma zviditelnění spotřebitelských otázek širší komunitě.

Pracovní skupina pro bezpečnost spotřebitelů

Skupina bezpečnosti spotřebitelů zkoumá otázky bezpečnosti spotřebitelů v mezinárodních standardech a vydává doporučení ISO/COPOLCO k normám a souvisejícím opatřením ke snížení rizika poškození spotřebitelů způsobené zbožím a službami na globálním trhu; chrání základní práva spotřebitelů včetně otázek udržitelnosti. Skupina bezpečnosti spotřebitelů podporuje management ISO/COPOLCO tím, že poskytuje informace o bezpečnosti zboží a služeb pro spotřebitele a zdůrazňuje současné a budoucí oblasti zájmu v oblasti bezpečnosti, zejména pro rozvojové země a rozvíjející se ekonomiky. Skupina bezpečnosti spotřebitelů identifikuje a podporuje větší konzistenci a soudržnost požadavků na bezpečnost v normách a poskytuje platformu pro vytváření sítí a komunikace mezi členy COPOLCO a ISO v otázkách bezpečnosti.

Národní normalizační orgány byly vyzvány k nominaci expertů do nově strukturovaných pracovních skupin. Na žádost Kabinetu pro standardizaci byl do dvou WG's nominován Libor Dupal, ředitel Kabinetu (21 a 23). Do druhých dvou skupin jsme jsme o nominaci nežádali (z důvodů omezených kapacit naší organizace).

Nová struktura pracovních skupin nahrazuje a zjednodušuje dosavadní systém, který v průběhu let vykrystalizoval takto:

WG 3 - CONSUMER PARTICIPATION AND TRAINING (Skupina pro zapojení spotřebitelů do standardizace a jejich edukaci) . Do této pracovní skupiny je delegován za ÚNMZ /ČAS Libor Dupal, SČS.

WG 4 - PRODUCT SAFETY (Skupina pro bezpečnost výrobků). Do této pracovní skupiny je delegován za ANEC Libor Dupal, SČS.

WG 5 - CONSUMER PROTECTION IN THE GLOBAL MARKET PLACE (Skupina pro ochranu spotřebitele na globálních trzích). Do této pracovní skupiny je delegován za ANEC Libor Dupal, SČS.

WG 18 - CONSUMERS' NEEDS IN SERVICES STANDARDIZATION (Skupina pro spotřebitelské zájmy ve standardizaci služeb). Do této pracovní skupiny je delegován za ANEC Libor Dupal, SČS.

 WG 20 - ON COMMUNICATION AND OUTREACH/PROMOTION (Skupina pro komunikaci a podporu zviditelnění). Do této pracovní skupiny je delegován za ANEC Libor Dupal, SČS.

Z dalších pracovních struktur stojí za zmínku TG 5, SHARING ECONOMY (Sdílená ekonomika), či WG5 TASK GROUP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE.