Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Nanotechnologie - zapojení spotřebitelů do normalizace 

Tato oblast náleží mezi specifické, ne příliš ověřené technologie. Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci zde zaměřují své úsilí na analýzu dokumentů, které  se vztahují k tomuto tématu s cílem osvěty spotřebitelů a zachování náležité ochrany v technických předpisech a normách. Následující přehled je indikativního charakteru. 

Aktuálně se naši experti zabývali postupem ANEC na koordinaci prací a východiska. ANEC již dlouho upozorňuje na nebezpečné chemické látky, které mají být použity ve spotřebitelských výrobcích. Zdůraznil potřebu úplného zákazu těchto chemických látek, nebo pokud to není možné, přísné omezení hodnoty chemických látek ve výrobcích, které mají být stanoveny zákonodárci (a ne v přenesené na standardizaci). Ve vztahu k nanotechnologiím ovšem SČS nesdílí velmi striktní postoj ANEC k této nové technologii, byť naprosto vnímáme potřebu jisté obezřetnosti. O vývoji zde budeme informovat.

Pod záštitou CEN a AFNOR bude naplňován mandát EK ke tvorbě norem pro oblast nanotechnologií. SČS prosazuje konstruktivní přístup a je názoru, že normy pro tuto oblast jsou zásadní. V rámci dostupných kapacit se chceme na vývoji podílet.