Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

e) Původ a sledovatelnost výrobků

Původ a sledovatelnost výrobků je diskutována na více úrovních a platformách. Mohou to být důležité aspekty pro spotřebitele, ale zejména pro regulátory a orgány dozoru  - při identifikaci nebezpečného výrobku.

Téma je předmětem projednávání nového evropského předpisu pro bezpečnost spotřebitelských výrobků. Experti SČS posoudili téma v průběhu uplynulých měsíců vícekrát. Na některé aspekty návrhů nových předpisů doporučili SČS jiný pohled, než zaujímá ANEC a některé členské státy včetně Evropské komise. Zcela odlišné stanovisko SČS zaujímá zejména ve vztahu k označení výrobků mateřskou zemí výroby. Tato povinnost je zcela irelevantní k bezpečnosti výrobků a spotřebitele jen mate. Zde má SČS shodné stanovisko s BEUC. S deklarovanou dosledovatelností výrobku má tato informace minoritní význam. V dalších aspektech již nejsou experti SČS v zásadním nesouladu s ANEC; nicméně např. evropská databáze úrazů, kterou ANEC prosazuje, je z praktického hlediska utopií a je tedy jen politicky populistickým gestem, které ale může být černou dírou na obrovské finanční částky.

Experti Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci se dále aktuálně (duben 2014) zapojili do analýzy dokumentu OECD zaměřeného na tuto problematiku. Dokument samý je k dispozici Zde. Závěry analýzy uvádíme zde:

  • Podklad dokumentu OECD je staven na logických záměrech a východiscích.
  • Ve svých konkrétních tézích a návrzích však není dostatečně pregnantní, z hlediska realizovatelnosti.
  • Pro spotřebitele se jedná o záměr nepochybně chvályhodný, ale s podmínkou možné realizovatelnosti, aby dopady na spotřebitele z hlediska ceny byly přiměřené. To zatím s dokumentu není zřejmé.
  • Dotazy v dotazníku směřovaly téměř výhradně k jiným zainteresovaným stranám než ke spotřebitelům.
  • Experti SČS doporučují vývoj dále sledovat, ale nikoliv v dané etapě vyjadřovat stanovisko. Tento postoj byl konzultován též v ANEC. Ani ANEC neuplatňuje nyní žádný postoj.