Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

c) Nábytek a prvky k zabezpečení před dětmi

Je mnoho výrobků, které pro děti nejsou určeny, ale se kterými běžně přichází do kontaktu. Připravují pro ně různá i vážná rizika a nebezpečí. Vzpomeňme okna, dveře, ale i běžný nábytek, ale také třeba zapalovač. Normy pomáhají zavedení nejrůznějších opatření a prvků, které dítě před přímým nebezpečím chrání. Mohou se týkat ovládání žaluzií na oknech, či zabezpečení zapalovačů před náhodným (jednoduchým) zapálením.

Na této stránce budeme namátkou upozorňovat na některé konkrétní příklady spolupráce či na nástroje, které podporují a zlepšují možnosti zapojení spotřebitelů do normalizace. 

Normy na ochranu prstů (2015): Spotřebitelé přivítali přijetí normy EN 16654, která může významně pomoct v oblasti ochrany dětí. Na přípravě normy, kterou připravil CEN PC 398 participoval rovněž ANEC. Jako podklad byla využita shromážděná data za období 2006 až 2012 z německého IDB (Injury Database), ze kterých vyplývá, že 80% úrazů u dětí bylo způsobeno dveřmi, do kterých děti strkají ruce a prsty.  

Norma EN 16654 je druhá v pořadí, kterou vytvořil CEN PC 398, která následovala po normě EN 16281, týkající se také bezpečnosti. CEN PC 398 zahájil svou činnost v návaznosti na projekt, který započal ANEC a nyní pracuje na evropské normě pro zařízení pro skřínky a zásuvky.

Okenní žaluzie bezpečnější (2014): Tři nové normy (EN 13120/A1 "Vnitřní clony- Funkční a bezpečnostní požadavky", EN 16434 "Vnitřní clony- ochrana před nebezpečím uškrcení - Požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení", EN 16433 "Vnitřní clony - ochrana před nebezpečím uškrcení - Zkušební metody ") zavádějí požadavky na bezpečnostní zařízení pro zabránění rizik od šňůr aj. ovládacích mechanizmů okenních žaluzií, pro instalaci a zkoušení těchto zařízení, pro varování a instrukce a balení apod. Přísnější bezpečnostní požadavky na nové žaluzie mají vést ke snížení nehod a smrtelných úrazů dětí zadušením, zavěšením a pod. Co se týče již instalovaných zařízení, je třeba na rodiče působit větší osvětou. Co se týče uvedených norem, SČS již vyjádřilo Ministerstvu průmyslu a obchodu souhlas pro jejich zveřejnění v Úředním věstníku EU v souladu s legislativními procesy.