Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

41 Služby obecně - obecná bezpečnost služeb - zapojení spotřebitelů

Na rozdíl od výrobků, evropská legislativa nezahrnuje podobný rámec pro bezpečnou službu, jak popsaný Zde. Naše studie, financované postupně za přispění Rady kvality ČR a ÚNMZ, ukázaly, že je potřeba na národní úrovni takový model zavést a že je to výhodné jak pro uživatele služeb, tak pro jejich poskytovatele, neboť to zvyšuje jejich právní jistotu podnikání. Naše iniciativy v tomto podpořily různé zainteresované strany, včetně např. MZd, malých a středních podniků (AMSP), zkušeben (AAAO) a dalších. Stručné shrnutí věci je k dispozici Zde; bylo prezentováno v dubnu 2014 příslušnému náměstkovi MPO se žádostí o legislativní řešení. MPO věc analyzuje. Zpracované studie a analýzy k věci zde pro jejich rozsah nezveřejňujeme. Jako informaci nabízíme závěrečnou zprávu k řešení úkolu hrazeného ÚNMZ - Zde.

ISO IEC Pokyn 76 - Tvorba norem pro služby - Doporučení pro zohlednění zájmů spotřebitelů. 

Tento důležitý pokyn byl zapracován do soustavy ČSN (formou technické normalizační informace: TNI Pokyn ISO/IEC 76, 76 3504). Zpracovatelem byl Kabinet pro standardizaci. 

Zároveň byla v ISO zahájena revize Pokynu ISO/IEC 76 s tím, že revidovaný Pokyn se musí stát uživatelsky příjemnějším, za tím účelem se k tomu navrhuje nová struktura Pokynu.

Dále bylo dohodnuto, že Pokyn zůstane i nadále zaměřený pouze na spotřebitele (což je i v souladu s předmětem činnosti ISO/COPOLCO) a nebude se zaměřovat na všechny uživatele, jako je tomu u Pokynu CEN č. 15. Navrhuje se i úprava názvu na “Development of services standards – how to address consumer issues”.

SČS i Kabinet budou vývoj sledovat a podle potřeby zasahovat.

Metodické přístupy

V přístupech k normalizaci služeb dochází k vývoji, který spotřebitelé sledují s určitými obavami. 

V rámci tvorby dochází k jejich rozdělení na samostatné části a následně k publikaci samostatných norem. ANEC je toho názoru, že za některých okolností není vhodné publikovat normy tímto způsobem. Mohlo by to vést k poškození zákazníka. K věci uvádíme stanovisko ANEC, zatím v anglické verzi - Zde.