Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Aktuální situace

Činnost Kabinetu pro standardizaci je zajišťována bez dotací ze státního rozpočtu.   

V minulých letech se několikrát podařilo zajistit podporu zapojení spotřebitelů do technické normalizace od norské a poté od švýcarské vlády, což přechodně vytvořilo poměrně stabilní situaci. K projektům podáváme informace ve zvláštní sekci Zde.

V roce 2017 byla zpracována koncepce pro zapojení českých spotřebitelů do technické normalizace (Zde), prezentované rovněž tiskem (v e-fomátu Zde). 

Ambice uvedené v koncepci se finančními zdroji nedaří naplňovat. Činnosti Kabinetu od roku 2018 zajišťujeme ve značném personálním omezení. Snažíme se průběžně doplňovat a udržovat zázemí externích expertů a našich zástupců v technických normalizačních komisích při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), resp. nově při České agentuře pro standardizaci (ČAS), a v dalších pracovních platformách, na národní i na evropské úrovni.

ÚNMZ - nyní ČAS pověřovaly do roku 2019 každoročně Kabinet koordinací zapojení spotřebitelů pro ISO COPOLCO a dalšími obvykle drobnějšími úkoly. Kabinet zpracovával v průběhu let několik úkolů stanovených plánem technické normalizace - z oblasti bezpečnosti výrobků, zohlednění požadavků spotřebitelů do norem pro služby, aj. K tomu více na našich stránkách Zde. I tato podpora konkrétních aktivit ale vymizela. 

Doporučujeme pozornosti Výroční zprávy Kabinetu pro standardizaci, které poskytují aktuální informace (Zde).