Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Zapojení spotřebitelů do metrologie

Metrologie je nesmírně významný nástroj, součást infrastruktury kvality každého státu, ovlivňující každodenně podmínky ochrany spotřebitele. V nejbližší době podstatně rozšíříme informace v této sekci, abychom tak důstojně vyjádřili úlohu metrologie pro spotřebitele, jak ji vnímáme.

Úřad pro technickou normalizaci, metroologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) aktuálně (červenec 2010) připravuje analýzu národního metrologického systému. Sdružení českých spotřebitelů, jako významná zainteresovaná strana angažující se dlouhodobě ve standardizačních procesech, bylo požádáno o přispění do diskuze. Společně s Kabinetem pro standardizaci byl vyplněn a ÚNMZ předán dotazník, který dáváme veřejnosti k dispozici - Zde .

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ