Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekty 2023

ČAS

Na základě nabídky Kabinetu si ČAS objednal zakázku k naplňování spolupráce zaměřené mj. na zviditelňování úlohy technických morem ve prospěch spotřebitelů. Projekt je realizován pod "tradičním" titulem  -  Koordinace zapojení českých spotřebitelů v ISO COPOLCO s přihlédnutím k evropské normalizaci pro rok 2023. 

Zakázka v některých bodech rozvíjí tradiční úkoly, v několika bodech má samozřejmě nový obsah oproti předcházejícím létům. V rámci zakázky Kabinet zajistí funkci a využití již existujících struktur pro koordinaci zapojení spotřebitelů v oblasti ISO COPOLCO. Dále připraví návrh/y pro prezentaci národních aktivit na globální úrovni (pro newsletter ISO COPOLCO, případně pro další nadnárodní platformy pro elektronické šíření). Kabinet zejména přispěje ke zviditelnění technických norem (a normalizace obecně) na příkladu konkrétních témat a oblastí normalizace. A konečně, dodavatel vyhodnotí naplňování priorit ISO COPOLCO s přihlédnutím k prioritám standardizace EK a CEN/CLC a bude se stranami a s objednatelem komunikovat případné navrhování priorit nových.

Předmětem mediálního zviditelnění jsou pro rok 2023 dvě témata, na které uvádíme odkazy:

  • Podpora informační kampaně pro spotřebitele ke zpřísněnému používání zádržných systémů pro děti v automobilech (podle mezinárodního regulativu Komise OSN pro Evropu R129), (Mobilita, včetně bezpečné přepravy dětí); Zde.
  • Udržitelné prostředí, ekodesign, cirkulární ekonomika, včetně prezentace značky kvality Životnost – Plus; Zde.

Rada kvality - Národní politika kvality (www.narodniportal.cz) (RK ČR)

Na rok 2023 RK ČR schválila Kabinetu podporu několik aktivit prostřednictvím naplňování priorit Odborné sekce infrastruktury kvality při RK.

Předmětem podpory realizované formou smlouvy o dílo je vydání čtyř publikací tiskem i v e-formátu a sice:

  • Logo Česká kvalita pro výrobky a služby – využití ve firemním marketingu a komunikaci - Zde 
  • „Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz“ – ku prospěchu dítek i provozovatele - Zde  
  • Zádržné systémy pro děti v automobilech – nově, přísněji, bezpečněji - komplexně Zde.
  • Udržitelné prostředí, ekodesign, cirkulární ekonomika, včetně prezentace značky kvality Životnost PLUS (pracovní titul) - komplexně Zde.

Sběr dat a informací k vybraným oborům normalizace, včetně webového zpracování pro jejich šíření byl předmětem výše popsaného projektu ČAS. RK ČR pak podpořila zpracování do formy publikace srozumitelné běžnému spotřebiteli, šířené v elektronické i v tištěné podobě.