Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Budoucnost evropské normalizace 2012

Proces tvorby norem evropskými normalizačními organizacemi byl a je často z různých stran kritizován, pro nepružnost, uzavřenost, neefektivnost. Zejména vadí určitá míra nedemokratičnosti zastoupení "slabších" zájmových skupin ve tvorbě norem. Evropská Komise v letech 2009 -12 koordinovala diskuzi a přípravu nového legislativního vývoje k tomuto tématu. Výsledkem je tzv. "balíček pro budoucnost evropské normalizace". Jeho součástí je Sdělení EK z r. 2011 Zde (v angl. znění Zde) a nařízení viz Zde (v angl. znění Zde. SČS a Kabinet se do diskuzí intenzívně zapojovaly na národní i Evropské úrovni a spolupracují na implementačních opatřeních.

K procesu "Demokratizace evropské normalizace":

ANEC zastává velmi silné stanovisko ohledně potřeby řešit situaci ohledně přijímání norem v EU. Existující proces a systém přijímání norem považuje za nedemokratický, neboť hlas spotřebitelů nemůže konkurovat silnému zastoupení průmyslu a zůstává nevyslyšen.

Byť Kabinet pro standardizaci až takto vyhraněné stanovisko nezastává, skutečností je, že evropská standardizace uvízla v byrokratické síti zatahované již několik desetiletí evropskými normalizačními orgány a není schopna pružně reagovat na vývoj. Účinnější zapojení spotřebitelů a zohlednění jejich hlediska je nepochybně jedním z požadavků stávajícího vývoje.

V průběhu let 2009 a 2012 byl vytvořen "balíček" pro evropskou normalizaci sestávající zejména ze dvou dokumentů:

  • Sdělení Komise: Strategická vize pro evropské normy: Posun vpřed s cílem posílit a urychlit udržitelný růst evropské ekonomiky do roku 2020;
  • Nařízení EP a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci.

Zdaleka ne všechna očekávání spotřebitelů byla splněna, přesto se nepochybně jedná o významný krok, neboť se zpevňuje rámec evropské normalizace z hlediska zapojení "slabších stran", a to i na národní úrovni. Na dokumenty odkazujeme výše.

Související dokumenty:

Úloze technických norem v rámci evropských politik a právních předpisů se věnovaly různé dokumenty a statě, Zde; podrobněji viz též sdělení z 18.10.2004 COM(2004) 674 final - Zde.

Studie CHESS (CEN’s Horizontal European Services Standardization Strategy) Zde (2009). Stanovisko ANEC Zde (červen 2010).

Studie o přístupu k normám, EK, 2009, Zde

Zpráva IMCO o budoucnosti evropské normalizace, Zde.