Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Národní normalizace

Tvorba českých technických norem je upravena č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (v platném znění) (Zde/Zde) a č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (v platném znění) (Zde).

Zabezpečení tvorby českých technických norem (§ 5 z. č. 22/1997 Sb.)

(1) Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem, jejich změny a zrušení v rozsahu vymezeném tímto zákonem zaručuje stát. Plnění těchto úkolů zajišťuje Úřad, který je národním normalizačním orgánem České republiky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropskou normalizaci*). Úřad při tom plní povinnosti vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a z členství v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích.

(2) Úřad může zřídit Českou agenturu pro standardizaci (dále jen „Agentura“) jako státní příspěvkovou organizaci se sídlem v Praze. Agentura je podřízena Úřadu. V čele Agentury je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda Úřadu. Agentura zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem.

(3) Agentura je oprávněna vybírat úplatu za odborné činnosti, jež vykonává. Tyto činnosti a výše úplaty jsou stanoveny v ceníku, který vydává Úřad prostřednictvím Věstníku Úřadu.

(4) Agentura vzniká dnem stanoveným ve zřizovací listině. Zřizovací listina dále obsahuje vymezení základní organizační struktury, vymezení majetku České republiky svěřeného příspěvkové organizaci při jejím zřízení a další podrobnosti týkající se předmětu její činnosti. Zřízení oznamuje Úřad ve Věstníku Úřadu do 30 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.

(5) Úřad může rozhodnout o zrušení Agentury. V rozhodnutí stanoví den jejího zániku a zároveň určí způsob vypořádání práv a povinností vykonávaných příspěvkovou organizací; nestane-li se tak, přecházejí práva a povinnosti rušené příspěvkové organizace na Úřad. Zrušení příspěvkové organizace oznamuje Úřad ve Věstníku úřadu do 30 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.

(6) Není-li Agentura zřízena, plní úkoly stanovené v tomto zákoně Úřad. V takovém případě je Úřad oprávněn vybírat úplatu za odborné činnosti, které spolu s výší úplaty stanoví Ministerstvo vyhláškou.

(7) Náklady na tvorbu českých technických norem hradí ten, kdo požaduje jejich zpracování. Náklady na tvorbu českých technických norem, především českých technických norem přejímajících evropské normy, zpracovaných na základě požadavku ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů a náklady spojené s členstvím v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích hradí stát.

(8) České technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu.

Zřízení České agentury pro standardizaci

SDĚLENÍ ÚNMZ o zřízení České agentury pro standardizaci ČAS: V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámil s účinností od 1. 10. 2017 zřízení České agentury pro standardizaci jako státní příspěvkové organizace se sídlem v Praze.

 

Vybraná ustanovení ze zákonů ve vztahu k zajišťování národní technické normalizace jsou přiložena Zde.

V podsekci této stránky jsou aktuální informace k plánování normalizace pod záštitou ÚNMZ/ČAS.