Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Důležité předpisy EU

Obecná bezpečnost výrobků

je na vnitřním trhu EU upravena zvláštní směrnicí. I na výrobky, na které se nevztahují žádné závazné technické předpisy, existuje systém, který upravuje povinnosti výrobců ve vztahu k uvádění pouze bezpečných výrobků na trh. Důležitou roli zde hrají technické normy. Směrnice rovněž zavedla informační systém o potenciálně nebezpečných výrobcích na vnitřním trhu (RAPEX). Plný text (dvojjazyčně) viz GPSD_orig_trans.pdf .

Sdružení českých spotřebitelů je přesvědčeno, že v ČR není platná směrnice o obecné bezpečnosti řádně prováděna, neboť zde nejsou odpovídajícím způsobem vyhlašovány "mandátové" evropské normy. Rozklad k tomu je k dispozici Zde.

Uplatňování této směrnice je ovšem obecnějším problémem v celé EU. V minulých letech (2013-2016) byly projednávány některé dokumenty, jejichž cílem mělo být efektivnější provádění směrnice. Odkazujeme zde v pořízených překladech na dokument EK ke stanovení priorit k normalizaci - Zde a postoj ANEC, na němž jsme jako člen ANEC spolupracovali - Zde.

Tzv. nový přístup

k technickým předpisům a normám byl v EU zaveden již v roce 1985. Významně napomohl utvoření vnitřního trhu EU. V některých aspektech poměrně volně dotvářený a aplikovaný systém doznal významného posílení v roce 2008 přijetím „balíčku“ nového legislativního rámce (NLF- new legislative framework) pro uvádění výrobků na trh. K posílení harmonizace dochází ve vztahu k tvorbě nových technických předpisů, posuzování shody a akreditace, používání označení shody CE anebo dozoru nad trhem. Nový legislativní trámec je vytvořen třemi přiloženými předpisy:

LexUriServ764cz.pdf (Vzájemné uznávání v neharmonizované oblasti);

LexUriServ765cz.pdf (Požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh);

LexUriServ786cz.pdf (O společném rámci pro uvádění výrobků na trh).

Jako "interpretační dokument" je nezastupitelná tzv. Modrá kniha (Blue Guide), která detailně popisuje problematiku technických předpisů v EU, zejména ve vztahu k novému přístupu k harmonizaci a normám. K dispozici Zde (č.j.), resp. Zde (v angl.)