Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Koncepce Národního normalizačního orgánu (NNO)

Na národní úrovni je platná Strategie rozvoje norem 2019-23, která zahrnuje i problematiku zapojení a podpory zapojení spotřebitelů. Dokument rovněž předpokládá zpracování dílčích problematik zapojení jednotlivých „slabších“ zainteresovaných stran, jako jsou malé a střední podniky, či spotřebitelé. Dokument je zveřejněn na stránkách ČAS, Zde.

V Programovém výboru Kabinetu byl schválen návrh „Koncepce činnosti ÚNMZ a ČAS v oblasti zájmů spotřebitelů a jejich zapojení v technické normalizaci“ k naplnění Strategie rozvoje technické normalizace v ČR na období 2019-2023. Dokument byl v dubnu 2020 zaslán vedení ÚNMZ a ČAS. Tento dokument zpřístupňujeme Zde s tím, že se jedná o návrh k diskuzi, který nebyl dosud projednáván.