Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Označení CE, význam pro spotřebitele

SČS se opakovaně věnuje osvětě ohledně používání označení CE na výrobcích. Velmi často dochází k mylnému informování – i v médiích. SČS vydalo již dvě publikace, které upravují na správnou míru výklad aplikace označení CE, zejména ve vztahu ke spotřebitelům. V roce 2013 tvorbu a vydání podpořil ÚNMZ a publikace je v plném znění vystavena na stránkách SČS -Zde. V roce 2016 pak za podpory Rady kvality vyšla subtilnější publikace ve vyšším nákladu a tedy se širší dostupností ke konečnému spotřebiteli. Vystavena v e-formě je Zde.

Příklady dezinterpretace označení CE

Opakovaně se děje, že je podáván nepřesný až falešný výklad významu označení CE. Když se ho dopustí sdělovací prostředky, tolik se nedivíme. Alarmující je, že takové výklady přicházejí z Evropské komise.

Odborníci dobře vědí, že označení CE není určeno pro spotřebitele a je to „pouze“ prohlášení výrobce, že výrobek byl vyroben a uveden na vnitřní trh v souladu s příslušnými harmonizujícími přepisy a normami; to rozhodně nelze vykládat, že označením CE se dostává spotřebiteli ujištění, že výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný. Značka CE slouží k zajištění volného pohybu výrobků na trhu EU a dozorovým orgánům. Spotřebitel nemá a nemůže mít informace o tom, který výrobek by měl mít označení CE a který nemusí být takto označen, takže by byl zcela pomýlen o bezpečnosti výrobku, který označení CE nenese (protože ho nést nesmí). (více k procesům posuzování shody Zde, konkrétně k označení CE Zde. Co se však děje?

V létě 2012 EK "spustila" kampaň o bezpečnosti hraček. Sdružení českých spotřebitelů kampaň ostře napadlo, protože je vedena v duchu, že spotřebitel si má hračku vybírat dle označení CE; upozornilo na ni ANEC i další subjekty. Dále SČS iniciovalo sepsání společného dopisu s několika českými podnikatelskými komorami a svazy, kde vyjádřilo Evropské komisi nesouhlas s takto vedenou kampaní. Přikládáme dopis českých subjektů pro EK v čj. Zde , v aj. Zde, společný dopis ANEC a BEUC Zde.

V březnu 2010 jsme zaznamenali případ, kdy dezinterpretace se dopustila paní Liliana Brykman – ředitelka v DG Enterprise & Industry v Evropské komisi odpovědná za regulatorní politiku, a to na oficiálních stránkách Evropské komise. Paní ředitelka tvrdila, že "pro spotřebitele je označení CE ujištěním o bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti výrobku“. Dopis, ve kterém v této věci vyjádřila evropská asociace ANEC, připojujeme - Zde. SČS požádalo ministra průmyslu a obchodu o zakročení v EK. A pan ministr nás podpořil a postavil se za nás. Jeho odpověď připojujeme Zde .