Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekty 2022

ČAS

Na základě tří nabídek Kabinetu si ČAS objednal tři zakázky k naplňování spolupráce zaměřené na zviditelňování úlohy technických morem ve prospěch spotřebitelů.

1. Tradičním úkolem, který Kabinet pro národní normalizační orgán každoročně vykonává je Koordinace zapojení českých spotřebitelů v ISO COPOLCO s přihlédnutím k evropské normalizaci pro daný rok. Zakázka v některých bodech rozvíjí tradiční úkoly, v několika bodech má letos značně inovativní obsah; opět zajišťujeme funkci a využití již existujících struktur pro koordinaci zapojení spotřebitelů v oblasti ISO COPOLCO. Vyhodnotíme naplňování priorit ISO COPOLCO a budeme se stranami komunikovat přijímání priorit nových. Jako dodavatel připravíme návrh/y pro prezentaci národních aktivit na globální úrovni (pro newsletter ISO COPOLCO, případně pro další média). Významné úkoly se týkají zviditelnění technických norem; bude realizováno na příkladu konkrétních oblastí normalizace (univerzální nabíječky, služby a speciálně služby v cestovním ruchu, normy ku prospěchu zdravotné postiženým osobám; zároveň připravíme nástin mediálního plánu zviditelňování témat TN se zaměřením na spotřebitele a MSP na další dva roky. Témata a konkrétní výstupy realizované v rámci zakázky budou vhodnou cestou prezentovány (tiskové zprávy, web).

Informace týkající se realizace této zakázky jsou zveřejněny jen dílčím způsobem, protože jsou plně v majetku zadavatele. Předmětem mediálního zviditelnění byla letos tři témata, na které odkazy uvádíme:

  • Univerzální nabíječky - Zde;
  • Služby a služby v sektoru turizmu - Zde
  • Normy ve prospěch seniorů a zdravotně postižených osob - Zde

A dále zde nabízíme ke shlédnutí návrh plánu pro mediální zviditelnění spotřebitelských témat standardizace pro roky 2023- 24 - zkrácená verze - Zde, plný text - Zde..

2. Druhou zakázkou je vytvoření Pravidel praxe pro provoz veřejných zařízení pro děti a mládež. Dopracování textu (1. etapa 2021) pravidel praxe pod titulem ‚Bezpečný provoz veřejných herních a sportovních zařízení pro děti a mládež - Pravidla praxe podle technických norem, nejen pro provozovatele‘; zpracování zohledňuje metodiky Hospodářské komory ČR pro registrovaná pravidla praxe, projednání připomínek se zainteresovanými stranami a vydání pravidel v tištěném formátu a v e-verzi (včetně vystavení a propagace na webu). E-formát Pravidel bude dostupný na stránkách www.overenehriste.cz.

Projekt byl realizován ve smyslu zadání. Informace k tomu na stánkách overenehriste, konkrétně Zde.

3. Poslední zakázkou ČASu je vytvoření videospotů pro propagaci některých projektů ČASu a ke zviditelnění technické normalizace v ČR za účelem podpory používání norem. Videospoty budou plně v majetku zadavatele - ČAS a tedy dostupné z jeho komunikačních nástrojů.

Na tomto základě bylo dohodnuto obsahové zaměření spotů a kratičkých upoutávek na ně:

  • propagace projektu "Přístup k českým technickým normám pro studenty vysokých škol technického zaměření";
  • propagace projektu "Přístup k českým technickým normám pro studenty středních škol technického zaměření";
  • propagace Magazínu ČAS.

Součástí díla je návrh media plánu; media plánem se ve smyslu nabídkového listu rozumí nástin doporučení pro provádění distribuce vyvinutých produkt, včetně stanovení a vyhodnocení klíčových ukazatelů pro provedené kampaně, v níž mají být spoty užity.

Rada kvality - Národní politika kvality (www.narodniportal.cz)

V roce 2022 RK ČR finančně Kabinetu podpořila několik aktivit prostřednictvím naplňování priorit Odborné sekce infrastruktury kvality při RK.

Jednalo se o vydání tří publikací tiskem i v e-formátu a sice 

  • Univerzální nabíječky - Zde;
  • Služby v sektoru turizmu - Zde
  • Normy ve prospěch seniorů a zdravotně postižených osob - Zde.

Sběr dat a informací k vybraným oborům normalizace, včetně webového zpracování pro jejich šíření byl předmětem výše zmíněného projektu ČAS (1). RK ČR pak podpořila zpracování do formy srozumitelné běžnému spotřebiteli i v tištěné podobě.