Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

11 Ochrana spotřebitelů obecně

Technické normy jako základ pro splnění očekávání ohledně kvality výrobků a služeb

V roce 2016 byl nastartován vývoj nového zákona o ochraně spotřebitele. Měl zajistit komplexní regulaci, která by vyjmula některá ustanovení k ochraně spotřebitele z občanského zákoníku, popř. i z dalších (tentokrát sektorových) zákonů do jednoho komplexního aktu. Záměrem nebylo zvyšování regulace  pro podnikatelskou sféru, ale zpřehlednění dnes velmi netransparentně a roztříštěně zavedených opatření. Nová úprava by tedy byla ve prospěch transparentnosti na trhu. V říjnu 2018 bylo z MPO potvrzeno, že tento projekt byl zastaven, škoda. Nicméně, Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci představily na několika platformách svoji vizi, prosazovanou původně do spotřebitelského kodexu, aby bylo legislativně zakotveno, že splnění spotřebitelského očekávání ohledně kvality výrobků a služeb je naplňováno splněním  technické normy. Dosud se tento přístup setkal s pozitivním ohlasem různých zainteresovaných stran, včetně podnikatelské. Budeme doufat v příznivý vývoj.

Aktualizovaný pokyn OSN pro ochranu spotřebitelů          

Spotřebitelé přivítali usnesení přijaté – ještě v závěru roku 2015 Valnou hromadou OSN, kterým byly aktualizované Směrnice pro ochranu spotřebitelů (UNGCP). Na novelizaci úzce spolupracovala organizace Consumers International (CI).  

Je to poprvé od roku 1985, kdy výše zmíněný dokument prošel revizí, která se zaměřuje na odstraňování nedostatků v oblasti finančních služeb, soukromí, energetiky a cestovního ruchu.  

Dokument je k dispozici Zde.